Regulamin

§ 1 DEFINICJE

1. Sprzedający, Moodsy – MOODSY Maciej Król, ul. Kościelna 33a/264 Poznań 60-537 NIP 6722054149.

2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedającego, dostępny pod domeną www.mymoodsy.com, za pośrednictwem którego Zamawiający może składać Zamówienia.

3. Zamawiający –podmiot składający zamówienie w Sklepie.

4. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a nadto osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. Produkt – rzecz dostępna w sprzedaży w Sklepie.

6. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Produktów.

7. Regulamin – niniejszy Regulamin.

 

§ 2 PRZEPISY OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady dotyczące zawierania i wykonywania umów sprzedaży Produktów oferowanych do sprzedaży na stronie internetowej Sklepu,

2. Przedmiotem sprzedaży są Produkty prezentowane przez Sklep w momencie złożenia Zamówienia przez Zamawiającego.

3. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.

4. Ceny uwidocznione obok Produktów podawane są w polskich złotych.

5. Ceny zawierają podatek VAT.

6. Informacje dotyczące poszczególnych Produktów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

7. Informacja o dostępności Produktu znajduje się na stronie internetowej Sklepu bądź jest dostępna w drodze zapytania.

8. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Zamawiający zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

9. Do Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego. Umowa jest zawierana w języku polskim.

 

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep, należy dodać wybrany Produkt do koszyka, a następnie postępować zgodnie z wytycznymi pojawiającymi się na stronie internetowej Moodsy.

2. Po złożeniu Zamówienia Zamawiający otrzyma e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia. Informacja o potwierdzeniu Zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania przez Zamawiającego, zawarta zostaje umowa sprzedaży Produktu.

3. Zamawiający może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4. W przypadku nieotrzymania pełnej zapłaty przez Sprzedającego za zamówiony Produkt, Zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a Zamówienie nie zostanie zrealizowane.

5. Moodsy może kontaktować się z Zamawiającym na podany przez niego adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Zamawiającego numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia Zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją Zamówienia.

6. Zamawiający ma możliwość dokonać rejestracji na stronie internetowej Sprzedającego. Otrzymuje wówczas dodatkowe opcje takie jak: podgląd historii Zamówienia, możliwość sprawdzenia na jakim etapie jest realizacja złożonego Zamówienia, zapamiętanie adresów wysyłek.

 

§ 4 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Sprzedający udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

a) Za pobraniem: zapłata następuje do rąk pracownika firmy kurierskiej,

b) Przelew: przelewy, które akceptowane są przez Moodsy, to tzw. szybkie przelewy. Po wybraniu tej formy płatności Zamawiający zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę operatora płatności a następnie, ze strony operatora na stronę wybranego z listy banku, w celu dokonania transferu pieniędzy. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Zamawiającym a wybranym operatorem płatności.

c) Karta płatnicza: Zamawiający musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie płatności w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem serwisu przelewy24

2. Terminy płatności:

a) w przypadku płatności za pobraniem – Zamawiający jest zobowiązany do dokonania płatności w dniu dostarczenia Produktu;

b) w przypadku płatności kartą płatniczą lub przelewem – Zamawiający jest zobowiązany do dokonania płatności bezpośrednio po złożeniu Zamówienia; operatorem kart płatniczych jest PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Zamówienia jest dokonanie pełnej płatności za Zamówienie.

3. Moodsy nie wysyła wiadomości z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Zamawiający otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail na adres: kontakt@mymoodsy.com.

 

§ 5 KOSZT DOSTAWY

4. Dostawa Produktu do Zamawiającego jest odpłatna, chyba że inna informacja zostanie podana na stronie internetowej Sklepu.

5. Koszty dostawy Produktu są wskazywane na stronie internetowej Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.

6. W przypadku woli doręczenia Produktu przez Zamawiającego poza granice Polski, koniecznym jest indywidualne ustalenie kosztu przesyłki ze Sprzedającym.

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

7. Zamawiający obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.

8. Sprzedający realizuje dostawę Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej.

9. Dostawa następuje na terenie Polski, dostawa jest możliwa poza granice Polski po uzgodnieniu ze Sprzedającym.

10. W przypadku dokonania wyboru przez Zamawiającego płatności kartą płatniczą lub przelewem, Moodsy zobowiązuje się do wysłania Produktu w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania pełnej płatności.

11. W przypadku dokonania wyboru przez Zamawiającego płatności za pobraniem, Moodsy zobowiązuje się do wysłania Produktu w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia prawidłowego złożenia Zamówienia.

1. W przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia z innej przyczyny, Moodsy niezwłocznie skontaktuje się z Zamawiającym proponując możliwe w danej sytuacji rozwiązania. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. W celu otrzymania faktury VAT, Zamawiający jest zobowiązany zadeklarować chęć otrzymania faktury VAT w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W przypadku braku zgłoszenia żądania otrzymania faktury VAT wystawiony zostanie paragon fiskalny.

 

§ 7 SPRAWDZENIE PRZESYŁKI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający w momencie odbioru przesyłki z zamówionym Produktem jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nosi ślady uszkodzenia oraz czy przesłany Produkt nie jest uszkodzony:

a) jeżeli odebrana przesyłka z zamówionym Produktem nosi ślady uszkodzenia lub zamówiony Produkt jest uszkodzony, w celu ustalenia czy szkoda powstała podczas transportu, czy została spowodowana przez Zamawiającego po odbiorze Produktu, koniecznym jest sporządzenie z udziałem przewoźnika (kuriera) protokołu uszkodzenia przesyłki. Jest on dowodem uprawdopodabniającym, iż szkoda powstała podczas przewozu;

b) jeżeli opakowanie zostało naruszone, koniecznym jest dokładne opisanie w protokole uszkodzenia przesyłki uszkodzeń.

12. Zamawiający może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku koniecznym jest niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedającego.

13. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Produktu lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedający zaleca odmowę przyjęcia Produktu i spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej oraz niezwłoczne przekazanie tej informacji Sprzedającemu.

14. Odpowiedzialność za Produkt od momentu doręczenia go Zamawiającemu, ponosi Zamawiający.

 

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający, który posiada status Konsumenta, może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zakupionego u Sprzedającego bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 60 dni, licząc od dnia wydania Produktu, tj. od dnia wejścia w fizyczne posiadanie Produktu przez Konsumenta.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedający przesyła Zamawiającemu wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest również tutaj.

3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności w przypadku gdy Zamówienie obejmowało Produkt spersonalizowany (np. zamówiono dodatkowo haft z imieniem, haft z logiem).

4. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Zamawiający będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedającego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

5. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Konsumenta.

6. Wszystkie płatności dokonane przez Zamawiającego, będącego Konsumentem, zostaną zwrócone przez Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Płatności zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Zamawiający, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Zamawiający, który nie posiada statusu Konsumenta w rozumieniu niniejszego Regulaminu, nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy. Wobec takich Zamawiających zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. Zamawiający, który posiada status Konsumenta, w przypadku zwrotu Produktu, w związku z odstąpieniem od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

§ 9 REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMI

1. Reklamacje z tytułu rękojmi i niezgodności Produktu z umową sprzedaży można składać w formie pisemnej na adres Sprzedającego: ul. Żeromskiego 9, 60-544 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mymoodsy.com.

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za wady Produktu na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

3. Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres : ul. Żeromskiego 9, 60-544 Poznań.

4. W celu usprawnienia procesu reklamacji, Sprzedający zaleca podanie przez Zamawiającego w opisie reklamacji:

a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym rodzaju i daty wystąpienia wady;

b) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży

c) danych kontaktowych składającego reklamację Powyższe zalecenia nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Zamawiający może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Zamawiający nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

b) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

6. Jeżeli Zamawiającym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 

§ 10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez konsumenta, ma on możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu

c) skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów

d) skorzystania z platformy internetowej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

§ 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi Zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Zamawiającego.

3. Zamawiający ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Odbiorcami danych Zamawiającego mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

5. Dane Zamawiającego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.

6. Informacje dotyczące danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie internetowej Sklepu.

0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
      Dodaj kupon